TBB Adlİ Yardım Yönetmelİğİ 


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ADLİ YARDIM KOMİSYONU YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
Genel Hükümler


Kuruluş
Madde 1. Adli yardım çalışmalarına yasal amacına uygun olarak işlerlik ve etkinlik
kazandırmak amacıyla ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik
göstermek üzere "Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu" kurulmuştur.

Amaç
Madde 2. Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri
aşmak ve bu hakkın kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama
giderlerini karşılama olanağı bulunmayanları avukatlık hizmetinden yararlandırmaktır.
Komisyonun amacı, bu doğrultuda Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği
uyarınca kurulan adli yardım bürolarının çalışmalardaki birliğini ve uygulamadaki
sorunların çözümünü sağlamak amacıyla, adli yardım sisteminin geliştirilmesine yönelik
araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Kapsam
Madde 3. Bu Yönerge, TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi (Temel
Yönerge) çerçevesinde TBB Başkanlığına bağlı olarak kurulan Adli Yardım
Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Görev ve etkinlikler
Madde 4. Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için TBB Yönetim
Kuruluna sunulup, onay alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.
a) Baroların adli yardım uygulamalarının geliştirilmesi için koordinasyona dayalı
çalışmalarda bulunmak, adli yardım sisteminin etkin ve verimli çalışması için öneriler
geliştirmek,
b) Koruyucu hukuk amaçlarının, adli yardım alanında yaşama aktarılması için bilimsel ve
uygulamaya dönük çalışmalarda bulunmak,
c) Yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi görece olarak adalete erişimde güçlük
çekebilecek kesim ya da grupların adalete erişimde desteklenmesine yönelik çalışmalar
yapmak,
d) Adli yardım olanaklarının ihtiyaç sahiplerince yaygın ve etkin bir şekilde
kullanılabilmesi için, sistemin tanıtımına yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek,
e) Adli yardıma ilişkin olarak kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek ve işbirliği
yapmak,
f) Adli yardım hizmetlerine ilişkin veri tabanı oluşturmak için çalışmak,
g) Komisyon çalışmaları kapsamında TBB internet sitesi içerisinde alan oluşturmak,
h) Eğitim programları düzenlemek, alanda uzman avukatların yetişmesi için meslek içi
eğitim etkinlikleri yürütmek,
i) Seminer, konferans, toplantı vb etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak,
j) TBB Yönetim Kuruluna çalışmalara ilişkin olarak sistematik ve tematik raporlar
sunmak,
k) Komisyon amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak ve eşgüdüm
içerisinde çalışmalarını sağlamak,
l) Ülke düzeyinde adli yardım hizmetlerine ilişkin sorunların saptanması ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesi için gerektiğinde, baro adli yardım temsilcileri toplantıları
düzenlemek,
m) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

II. BÖLÜM
Komisyonun Yapılanması


Komisyonun seçimi ve süresi
Madde 5. Komisyon, alanda etkinlik gösteren avukatlar arasından, bölgesel temsile de özen
gösterilerek TBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek, sekiz kişiden oluşur. Koordinatör
üye komisyon başkanı olarak komisyonda yer alır.
Boşalan üyelikler için atama, komisyonun önerileri de göz önüne alınarak TBB Yönetim
Kurulu tarafından yapılır. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle süre dolmadan boşalması
halinde yeni seçilen üye önceki üyenin görev süresini tamamlar.
Komisyonun görev süresi, kendisini atayan yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

Komisyondaki görev bölüşümü

Madde 6. Komisyon, seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi içinden komisyon başkan
yardımcısını, sekreter üyeyi seçer ve TBB Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Komisyon başkanı, komisyonu, ilgili birimlerde temsil eder; amacın gerekli kıldığı
çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlar; belirlenen sürelerde ve her halde yıl
sonunda komisyonun çalışma raporunu TBB Yönetim Kuruluna sunar.
Başkan yardımcısı, komisyon başkanı bulunmadığı zamanlarda başkana ait yetkileri kullanır
ve kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Sekreter üye, komisyon başkanı tarafından oluşturulan toplantı gündemini hazırlar, toplantı
tutanaklarını düzenler, komisyonun yazı işlerini yönetir ve komisyon kararlarının
uygulanmasını izleyerek sonuçlanmasını sağlar.
Komisyon üyeleri, komisyon amaçları doğrultusunda çalışma yaparlar.

Toplantılar

Madde 7. Komisyon üç ayda bir kez olağan olarak toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantı
usulü, Temel Yönerge esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.
Toplantılar gündemli olarak yapılır, görüşmeler tutanağa bağlanır ve alınan kararlar TBB
Yönetim Kuruluna toplantı raporu olarak sunulur.
Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Oyların eşitliği halinde komisyon
Başkanının oyu iki oy sayılır.

Komisyon çalışma grupları

Madde 8. Komisyon, çalışma alanının ve amacın özelliklerine göre çalışma grupları
oluşturulabilir. Oluşturulan grupların, görev, yetki ve çalışma esasları komisyonun görüşü
alınarak TBB Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

III. BÖLÜM
Diğer Hükümler


Giderler
Madde 9. Kurulların amacını ve yönetmelikte belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye
yönelik olan giderler, Temel Yönergenin 14. maddesi uyarınca TBB'nin ilgili bütçesinin ilgili
gider faslından karşılanır.

Yürürlük
Madde 10. Bu Yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul kararı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11. Bu Yönerge hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.

 

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu | adliyardim.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem