TBB Adlİ Yardım Yönetmelİğİ 


Kabul Tarihi :Y.K./09.04.2010/2010-360

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ADLİ YARDIM KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş
Madde 1. Adli yardım çalışmalarına yasal amacına uygun olarak işlerlik ve etkinlik kazandırmak amacıyla ve bu yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere "Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu" kurulmuştur.

Amaç
Madde 2. Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu hakkın kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanları avukatlık hizmetinden yararlandırılmaktır.
Komisyonun amacı, bu doğrultuda Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği uyarınca kurulan adli yardım bürolarının çalışmalardaki birliğini ve uygulamadaki sorunların çözümünü sağlamak amacıyla, adli yardım sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.     

Kapsam
Madde 3. Bu yönetmelik, TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönetmeliği çerçevesinde TBB Başkanlığına bağlı olarak kurulan Adli Yardım Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir iç yönetmelik hükmündedir.     

Görev ve etkinlikler
Madde 4. Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için TBB Başkanlığına sunulup, onay alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

a) Baroların adli yardım uygulamalarının geliştirilmesi için koordinasyona dayalı çalışmalarda bulunmak, adli yardım sisteminin etkin ve verimli çalışması için öneriler geliştirmek,

b) Koruyucu hukuk amaçlarının, adli yardım alanında yaşama aktarılması için bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalarda bulunmak,

c) Yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi görece olarak adalete erişimde güçlük çekebilecek kesim ya da grupların adalete erişimde desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Adli yardım olanaklarının ihtiyaç sahiplerince yaygın ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, sistemin tanıtımına yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek,

e) Adli yardıma ilişkin olarak kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek ve işbirliği yapmak,

f) Adli yardım hizmetlerine ilişkin veri tabanı oluşturmak için çalışmak,

g) Komisyon çalışmaları kapsamında TBB internet sitesi içerisinde alan oluşturmak, 

h) Eğitim programları düzenlemek, alanda uzman avukatların yetişmesi için meslek içi eğitim etkinlikleri yürütmek,

i) Seminer, konferans, toplantı vb etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak,

j) TBB Yönetim Kuruluna çalışmalara ilişkin olarak sistematik ve tematik raporlar sunmak,

k) Komisyon amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak,

l) Ülke düzeyinde adli yardım hizmetlerine ilişkin sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için gerektiğinde, baro adli yardım temsilcileri toplantıları düzenlemek,

m) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

II. BÖLÜM
Komisyonun Yapılanması

Komisyonun seçimi ve süresi
Madde 5. Komisyon, alanda etkinlik gösteren avukatlar arasından, bölgesel temsile de özen gösterilerek TBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek, koordinatör üye dahil sekiz kişiden oluşur.
TBB Yönetim Kurulu, komisyon çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak üzere kendi içerisinden bir üyeyi koordinatör olarak görevlendirir.
Boşalan üyelikler için atama komisyonun önerileri de göz önüne alınarak TBB Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle süre dolmadan boşalması halinde yeni seçilen üye önceki üyenin görev süresini tamamlar.
Komisyonun görev süresi, kendisini atayan yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

Komisyondaki görev bölüşümü
Madde 6. Komisyon, seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi içinden komisyon başkanını, başkan yardımcısını, sekreter üyeyi seçer ve TBB Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Komisyon başkanı, TBB Başkanlığının bilgisi dahilinde komisyonu, ilgili birimlerde temsil eder; amacın gerekli kıldığı çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlar; belirlenen sürelerde ve her halde yıl sonunda komisyonun çalışma raporunu TBB Başkanlığına sunar. 
Başkan yardımcısı, bulunmadığı zamanlarda komisyon başkanına ait yetkileri kullanır ve kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Sekreter üye, komisyon başkanı tarafından oluşturulan toplantı gündemini hazırlar, toplantı tutanaklarını düzenler, komisyonun yazı işlerini yönetir ve komisyon kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlanmasını sağlar.
Komisyon üyeleri, komisyon amaçları doğrultusunda çalışma yaparlar.

Toplantılar
Madde 7. Komisyon ayda bir kez olağan olarak toplanır. Komisyon başkanı gerektiğinde  komisyonu olağanüstü toplantıya çağırır.
Toplantılar gündemli olarak yapılır, görüşmeler tutanağa bağlanır ve alınan kararlar TBB Başkanlığına toplantı raporu olarak sunulur.
Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Oyların eşitliği halinde komisyon Başkanının oyu iki oy sayılır.
Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.  

Komisyon çalışma birimleri
Madde 8. Komisyon, çalışma alanının ve amacın özelliklerine göre çalışma birimleri oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerin, görev, yetki ve çalışma esasları komisyonun görüşü alınarak TBB Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

III. BÖLÜM
Diğer Hükümler

Giderler
Madde 9. Kurulların amacını ve yönetmelikte belirlenen  etkinliklerini yerine getirmeye yönelik olan ve TBB Başkanlığının onayı alınan giderler, TBB bütçesinden karşılanır.

Yürürlük
Madde 10. Bu Yönetmelik, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul kararı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11. Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu | adliyardim.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem