instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./20.03.2022/2022-588

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ADLİ YARDIM KOMİSYONU YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş
Madde 1- Adli yardım çalışmalarına yasal amacına uygun olarak işlerlik ve etkinlik kazandırmak amacıyla ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere “Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu” kurulmuştur.

Amaç
Madde 2- Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu hakkın kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanları avukatlık hizmetinden yararlandırmaktır.
Komisyonun amacı, bu doğrultuda Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği uyarınca kurulan adli yardım bürolarının çalışmalardaki birliğini ve uygulamadaki sorunların çözümünü sağlamak amacıyla, adli yardım sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.    

Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge, TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi (Temel Yönerge) çerçevesinde kurulan TBB Adli Yardım Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.  

Görev ve etkinlikler
Madde 4- Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için TBB Yönetim Kuruluna sunulup, onay alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 1. Baroların adli yardım uygulamalarının geliştirilmesi için koordinasyona dayalı çalışmalarda bulunmak, adli yardım sisteminin etkin ve verimli çalışması için öneriler geliştirmek,
 2. Koruyucu hukuk amaçlarının, adli yardım alanında yaşama aktarılması için bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalarda bulunmak,
 3. Yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi görece olarak adalete erişimde güçlük çekebilecek kesim ya da grupların adalete erişimde desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 4. Adli yardım olanaklarının ihtiyaç sahiplerince yaygın ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, sistemin tanıtımına yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek,
 5. Adli yardıma ilişkin olarak kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 6. Adli yardım hizmetlerine ilişkin veri tabanı oluşturmak için çalışmak,
 7. Komisyon çalışmaları kapsamında TBB internet sitesi içerisinde alan oluşturmak, 
 8. Eğitim programları düzenlemek, alanda uzman avukatların yetişmesi için meslek içi eğitim etkinlikleri yürütmek,
 9. Seminer, konferans, toplantı vb etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak,
 10. TBB Yönetim Kuruluna çalışmalara ilişkin olarak sistematik ve tematik raporlar sunmak,
 11. Komisyon amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak,
 12. Ülke düzeyinde adli yardım hizmetlerine ilişkin sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için gerektiğinde, baro adli yardım temsilcileri toplantıları düzenlemek,
 13.  Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

II. BÖLÜM
YAPILANMA

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 5-

 1. Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.
 3. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
 4. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Adli Yardım komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7- Yönetim’in 09.11.2018 gün ve 2018/1330 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Adli Yardım Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 8-

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 1. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

 

Yürütme
Madde 9- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.